Ресурс

Матеріал з Словник з інформатики
Перейти до: навігація, пошук

РЕСУРСИ (фр. ressources — допоміжний засіб, від латин. resurgo — підіймаюсь, виникаю, поновлююсь знову) — природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, які можуть бути використані в разі потреби на створення товарних ресурсів, надання послуг, одержання додаткової вартості. РЕСУРС – кількісна міра можливості виконання якої-небуть діяльності; умови, які дозволяють отримати бажаний результат.

  Ресурси – це природня, людська чи виробнича складова, яка допомагає виробляти товари та послуги; це фактор виробництва.
  Cеред видів ресурсів виділяють наступні:
• природні ресурси — це все те, що людина бере з природи і за допомогою своєї праці перетворює на продукт задоволення власних потреб;
• трудові ресурси — це здатність людини до продуктивної осмисленої діяльності в основі якої є фізичні та розумові здібності людини;
• капітальні ресурси — це все те, що виступає попередником між людиною природніми ресурсами та проміжними товарами.
  В обчислювальних системах існують такі види ресурсів як:
- ресурс комп'ютерної мережі — програмні, технічні, інформаційні та організаційні засоби комп'ютерної мережі, призначені для розв'язання задач користувачів.
- ресурс системи обробки інформації — засоби системи, які можуть бути виділені процесу обробки даних на певний інтервал часу.
 

Економічні ресурси можна поділити на такі види:

1) матеріальні ресурси — земля як засіб праці, сировинні матеріали, розвідані родовища корисних копалин, капітал; 2) людські ресурси — праця та підприємницька діяльність.


Основна властивість економічних ресурсів — їх відносна обмеженість. Вона означає, що кількість ресурсів є недостатньою не абсолютно, а стосовно до потреб людей. Обмеженість ресурсів визначає межу виробничої діяльності людей, можливі обсяги виробництва необхідних суспільству товарів, а відповідно й рівень споживання.


Природні ресурси класифікують:

 • за видами виробництва:
- сільськогосподарські;
- промислові;
- ландшафтні;
- ресурси просторового розміщення інфраструктури.
 • за вичерпністю:
- вичерпні;
- невичерпні.
 • за рівнем необхідності для життя людини:
- вкрай необхідні;
- відносно байдужі.
 • за економічною класифікацією:
- ресурси матеріального виробництва;
- ресурси невиробничої сфери.
 • за цільовим призначенням:
- рекреаційні;
- матеріальні;
- пізнавальні;
- естетичні.
 • за походженням і природніми властивостями:
- земельні ресурси;
- лісові ресурси;
- мінерально-сировинні ресурси;
- природно-рекреаційні;
- та інші.

Сфери застосування та приклади використання.

Природні ресурси як особлива категорія майна, використовуються у сфері господарювання та характеризуються особливим правовим режимом. Ефективне використання ресурсів також є у галузі охорони здоров’я. Також це поняття застосовують у економіці та науковій сфері. За цільовим призначенням ресурси бувають: сільськогосподарські, населених пунктів, промислові, транспорту, зв’язку, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, землі лісового та водного фонду тощо. Кожен ресурс має свої особливості, тому їх використовують у різних сферах та з різною метою. Наприклад: водні ресурси придатні для господарського використання; лісові ресурси є важливим сировинним фактором для розвитку галузей народного господарства; природно-рекреаційні використовують для відпочинку і туризму.


Походження.

Слово з'явилося в українській мові як економічне поняття. Його широке значення – запаси, можливості, грошові кошти, джерела доходів. У вузькому значенні ресурси – це все те, що використовується для виробництва товарів і послуг. Традиційно поняття "ресурс" зв'язується з поняттям природні ресурси. Є підстави поставити під сумнів плідність слідування цій традиції. Аргументи пов’язані з етимологією поняття ресурс. Слово запозичене з французького "ressource", давньофранцузьке "resourdre" – підніматися знову, вставати ще раз . Його кореневий зміст ( re - знову, sourdrе - виникати, вирости, зійти ) – відновлення. У той же час багато природних ресурсів є непоновлюваними, проблема їх вичерпання набула характеру найгострішої глобальної проблеми і після робіт Хотеллінга стало можливим ставити під питання коректність поєднання "природні ресурси".


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1) Конспект лекцій з інформатики старшого викладача Ментинського С.М. 2) http://glossary.starbasic.net/ 3) http://labs.starbasic.net/ 4) http://school.xvatit.com 5) http:// slovopedia.org.ua 6) http://uk.wikipedia.org